Gepubliceeerd op: 01/02/2018

A1 detacheringsverklaringen in de ban van advocaat-generaal Saugmandsgaard Oe

Alpenrind (C-527/16). Op 31 januari 2018 leverde advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe zijn conclusies in de procedure Alpenrind voor het Hof van Justitie. Wederom over de bindendheid van A1 detacheringsverklaringen, nadat de Administratieve Commissie een besluit heeft genomen met betrekking tot de intrekking van het document. De Administratieve Commissie kan volgens de advocaat-generaal haar beslissing niet opdringen aan het orgaan van afgifte. Tegelijk spreekt Saugmandsgaard Øe zich uit over de voorwaarde van niet-vervanging in het geval van detachering.

De polonaise van Banks

Banks (C-178/97), Fitzwilliam (C-202/97), Herbosch-Kiere (C-2/05), A-Rosa Flussschiff (C-620/15). Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe stuurt Alpenrind (C-527/16) in het zog van een rijke rechtspraak van het Hof van Justitie over de bindendheid van de A1 detacheringsverklaringen. De detacheringsverklaringen binden de socialezekerheidsinstellingen en de rechterlijke instanties van de ontvangende lidstaat zolang zij niet worden ingetrokken of ongeldig verklaard door de autoriteiten van de lidstaat van afgifte. Bijgevolg is de rechter van het land van tewerkstelling niet bevoegd om de geldigheid na te gaan van een E101 of A1 verklaring en de feiten te controleren op grond waarvan een dergelijke verklaring is afgegeven. Saugmandsgaard Øe bevestigt nog eens de rechtspraak die het Hof van Justitie sinds jaar en dag aanhangt, met voorbehoud voor het geval van fraude. De advocaat-generaal stelt de binnendheid tegelijk op scherp.

Volgens de advocaat-generaal kan een A1 detacheringsverklaring ook niet opzij worden gezet wanneer de Administratieve Commissie besluit dat de verklaring moet worden ingetrokken. Zolang het orgaan van afgifte niet overgaat tot de intrekking ervan, bindt zij de ontvangende lidstaat. De advocaat-generaal preciseert bovendien dat de binnendheid geldt zelfs wanneer de verklaring is afgeleverd voor het verleden, nadat de ontvangende lidstaat zich bevoegd heeft verklaard. "Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging om op de tweede prejudiciële vraag, onder b), te antwoorden dat het draagbaar document A1 ook bindend is indien het is afgegeven na de vaststelling dat de betrokken werknemer onderworpen is aan het socialezekerheidsstelsel van de lidstaat van ontvangst, en dat dit document in een dergelijk geval terugwerkende kracht kan hebben."

De A1 verklaring is bindend en kan dus retroactieve kracht hebben.

Sur le pont d'Avignon

Alpenrind is ook aanleiding om zich uit te spreken over de vervanging van gedetacheerde werknemers. Detachering is niet mogelijk wanneer een gedetacheerde werknemer door een ander gedetacheerde persoon wordt vervangen.

Alpenrind behandelt de vraag of de Uniewetgever met de invoering van de voorwaarde van niet-vervanging ook heeft beoogd andere situaties te voorkomen dan die waarin een en dezelfde werkgever zijn gedetacheerd personeel laat rouleren om de voorwaarde met betrekking tot de duur van de detachering te omzeilen, en met name of hij opeenvolgende detacheringen door verschillende werkgevers heeft willen verbieden. Saugmandsgaard Øe meent dat de voorwaarde van niet-vervanging zich niet ertegen verzet dat een werkgever een werknemer naar een andere lidstaat detacheert om werkzaamheden te verrichten die voordien werden verricht door een werknemer die door een andere werkgever was gedetacheerd, en dit ongeacht de vraag of de betrokken werkgevers in dezelfde lidstaat zijn gevestigd.

De advocaat-generaal maakt wel opnieuw voorbehoud voor de gevallen waar de betrokken werkgevers op personeel en/of organisatorisch vlak met elkaar verweven zijn. Desgevallend moet volgens de advocaat-generaal onderzocht worden of die werkgevers met de detacheringen beogen de voorwaarde van niet-vervanging van artikel 12, lid 1, van verordening nr. 883/2004 te omzeilen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info